Översiktsplan och detaljplaner

Stadsplaneringen sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. Översikts­planen beskriver de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön på ett håll­bart och klimat­smart sätt. I detalj­planeringen regleras hur den be­byggda miljön ska utformas och hur mark och vatten får an­vändas.

Kommunens plan­arbete på­verkar alla in­vånare. Vill du veta hur gator, vägar, torg och parker planeras, eller vad som är på gång i ditt eget bostads­kvarter har du möjlig­het att ta del av detta. Är du direkt be­rörd av något projekt har du också möjlig­het att på­verka planeringen.